نریمان کردنژاد kurdistan

narimab

nariman ۱۳۶۸،۵،۲

امتیاز
1682370
دنبال کننده
1872
دنبال شونده
178
9

سام عشق من ...

4

هایپررئال

17

کار جدیدم #نقاشی #شاهنامه #فرامرز

احداث سیلو گندم بتن

6

تو جان و جهانی کریما مراچه جان و جهان از کجا تا کجاکه جان خو...

37

#سام #زندگیم

20

#سام#زندگیم

5

#سام#زندگیم

18

سام زندگیم

2

سام زندگیم

11

سام زندگیم

9

سام زندگی

23

سام عشق من

#کار_با_چوب#سوخت_نگاری

2

فردوسی

5

سام....