عَزیزم مَن پین کُد نیستَم😹 که بِهِت چَن بار فُرصَت بِدم ..😑 رَفتی ، دیگه بَرنَگَرد:):balloon:

عَزیزم مَن پین کُد نیستَم😹 که بِهِت چَن بار فُرصَت بِدم ..😑 رَفتی ، دیگه بَرنَگَرد:):balloon:

وقتی زندگی، صد دلیل برای گریه به تو میده☹ بهش نشون بده که... هزار دلیل برای لبخند زدن داری😸 💕

وقتی زندگی، صد دلیل برای گریه به تو میده☹ بهش نشون بده که... هزار دلیل برای لبخند زدن داری😸 💕

♕qωєєñ.ñσñσ♕: (ڵسڹا ألا؋ضل ۇڵأکڼ ڼښعی بٵن ڹکۅڼ ٲڶٲځڵی) اشـعــار نــڪت صــورحـب❤️ اغـــانـــی فیـدیـوهــات وننـشـرحســب الــطـلبــیہ قناة:❧مٌلّڪــــآٍٺ ٲلّآٍﺢًــــسَآٍس❥ . http://telegram.me/Queens_felt َ

♕qωєєñ.ñσñσ♕: (ڵسڹا ألا؋ضل ۇڵأکڼ ڼښعی بٵن ڹکۅڼ ٲڶٲځڵی) اشـعــار نــڪت صــورحـب❤️ اغـــانـــی فیـدیـوهــات وننـشـرحســب الــطـلبــیہ قناة:❧مٌلّڪــــآٍٺ ٲلّآٍﺢًــــسَآٍس❥ . http://telegram.me/Queens_felt َ

♕qωєєñ.ñσñσ♕: (ڵسڹا ألا؋ضل ۇڵأکڼ ڼښعی بٵن ڹکۅڼ ٲڶٲځڵی) اشـعــار نــڪت صــورحـب❤️ اغـــانـــی فیـدیـوهــات وننـشـرحســب الــطـلبــیہ قناة:❧مٌلّڪــــآٍٺ ٲلّآٍﺢًــــسَآٍس❥ . http://telegram.me/Queens_felt َ

♕qωєєñ.ñσñσ♕: (ڵسڹا ألا؋ضل ۇڵأکڼ ڼښعی بٵن ڹکۅڼ ٲڶٲځڵی) اشـعــار نــڪت صــورحـب❤️ اغـــانـــی فیـدیـوهــات وننـشـرحســب الــطـلبــیہ قناة:❧مٌلّڪــــآٍٺ ٲلّآٍﺢًــــسَآٍس❥ . http://telegram.me/Queens_felt َ

♕qωєєñ.ñσñσ♕: (ڵسڹا ألا؋ضل ۇڵأکڼ ڼښعی بٵن ڹکۅڼ ٲڶٲځڵی) اشـعــار نــڪت صــورحـب❤️ اغـــانـــی فیـدیـوهــات وننـشـرحســب الــطـلبــیہ قناة:❧مٌلّڪــــآٍٺ ٲلّآٍﺢًــــسَآٍس❥ . http://telegram.me/Queens_felt َ

♕qωєєñ.ñσñσ♕: (ڵسڹا ألا؋ضل ۇڵأکڼ ڼښعی بٵن ڹکۅڼ ٲڶٲځڵی) اشـعــار نــڪت صــورحـب❤️ اغـــانـــی فیـدیـوهــات وننـشـرحســب الــطـلبــیہ قناة:❧مٌلّڪــــآٍٺ ٲلّآٍﺢًــــسَآٍس❥ . http://telegram.me/Queens_felt َ

غمگـــــین جــــــــــوڪ عاشقونہ آهــــنگ جـــــدید عڪس دخٺرونہ و پسرونہ زووود جویڹ شوو https://Telegram.me/Ghatti_patii

غمگـــــین جــــــــــوڪ عاشقونہ آهــــنگ جـــــدید عڪس دخٺرونہ و پسرونہ زووود جویڹ شوو https://Telegram.me/Ghatti_...

غمگـــــین جــــــــــوڪ عاشقونہ آهــــنگ جـــــدید عڪس دخٺرونہ و پسرونہ زووود جویڹ شوو https://Telegram.me/Ghatti_patii

غمگـــــین جــــــــــوڪ عاشقونہ آهــــنگ جـــــدید عڪس دخٺرونہ و پسرونہ زووود جویڹ شوو https://Telegram.me/Ghatti_...

◈زٌیــرٌُ ایـنُ سٌقٌـفٌ هُـفٌــ۷ــتٌ رٌُنُـــگٌ◈ ☜بٌـــا پٌٌــــ﹏ـ‍ـــوُلٌـ هُـمُــــہ چٌــــے مُـیـسٌـازٌنُ حٌـتٌــــے ⇜فٌـــرٌُهُــنُـــــگٌــــ▶▷

◈زٌیــرٌُ ایـنُ سٌقٌـفٌ هُـفٌــ۷ــتٌ رٌُنُـــگٌ◈ ☜بٌـــا پٌٌــــ﹏ـ‍ـــوُلٌـ هُـمُــــہ چٌــــے مُـیـسٌـازٌنُ حٌـتٌــــے ⇜فٌـــرٌُهُــنُـــــگٌــــ▶▷

آقاے محترم بـﮧ عشقت از سر مهربونے نگو تولـﮧ سگ! خانم محترم..بـﮧ عشقت از سر مهربونے نگو ڪره خر! هم توله سگ یـﮧ روز بزرگ میشـﮧ پاچـﮧ میگیره هم ڪره خر بالاخره یــﮧ روز خر ...

آقاے محترم بـﮧ عشقت از سر مهربونے نگو تولـﮧ سگ! خانم محترم..بـﮧ عشقت از سر مهربونے نگو ڪره خر! هم توله سگ یـﮧ روز بزرگ میشـﮧ پاچـﮧ میگیره هم ڪره خر بالاخره یــﮧ روز خر میشــﮧ جفتڪ میـنـבازه

تو این‍ ـ روزآ بخوآی‍ ـ شآد هم‍ ـ بآشی‍ ـ اطرآفیآنت‍ ـ نمیذآرن‍ ـ

تو این‍ ـ روزآ بخوآی‍ ـ شآد هم‍ ـ بآشی‍ ـ اطرآفیآنت‍ ـ نمیذآرن‍ ـ

فآصِلِهـ گِرِفتَنْـ دو جْور بآزتآبْـ دآرِهـ أگِهـ دوسِتْـ دآشتِهـ بآشِهـ عآشِقِتْـ م یشِهـ دوسِتْـ نَدآشتِهـ بآشهـ أز یآدِشْـ میریعـ حَوآسِتْـ بِهـ فآصِلِهـ هْا بآشِهـ

فآصِلِهـ گِرِفتَنْـ دو جْور بآزتآبْـ دآرِهـ أگِهـ دوسِتْـ دآشتِهـ بآشِهـ عآشِقِتْـ م یشِهـ دوسِتْـ نَدآشتِهـ بآشهـ أز یآدِشْـ میریعـ حَوآسِتْـ بِهـ فآصِلِهـ هْا بآشِهـ

-//قِیدِتــو میزَنَمـ تـ ـا بِفَهمیـ اینـ دیوونِـہ بیـ اِرادِه نیستـ :)

-//قِیدِتــو میزَنَمـ تـ ـا بِفَهمیـ اینـ دیوونِـہ بیـ اِرادِه نیستـ :)

•||اینجـا عشقو با یڪے تمرینـ میڪنن •||بعد رو یڪے دیگهـ اجرا میڪنن...! :)

•||اینجـا عشقو با یڪے تمرینـ میڪنن •||بعد رو یڪے دیگهـ اجرا میڪنن...! :)

یہ لَحظّـہ گـوش کٌـن خٌـــدا نہ بَچـّہ بـٰازیِ نـہ اَدا و اَطـوار تــو این دُنــیٰا حـٰالِ خـِـیلے هـٰا اَصـلاً خُـوب نے یـہ دَسـتے بـہِ زِندِگیـمون بِکِـــش نَـزار آرامِشـو تـو مَرگــ بِبینیــــــم

یہ لَحظّـہ گـوش کٌـن خٌـــدا نہ بَچـّہ بـٰازیِ نـہ اَدا و اَطـوار تــو این دُنــیٰا حـٰالِ خـِـیلے هـٰا اَصـلاً خُـوب نے یـہ دَسـتے بـہِ زِندِگیـمون بِکِـــش نَـزار آرامِشـو تـو مَرگــ بِبینیــــــم