💣دخی 😡😈عصبانی💣

nazii6095ن عشق کسیم ن رل کسی

بادنیا امدم دنیاباهام نیومد

معرفت داشتی تنهام نمیزاشتی

همیشه دنیاموخودم ساختم هیچ وقت عاشق یه خرنشو همون خرسوارت میشه

خدایاااا صدامومیشنوی توزمینت جایی واسه دخترانیس دخترافریادنمیزنن اره نمیزنن

اجی هام🤗
@nazi6095
@nafas6095
ن فازم غمه ن عقلم کمه اونی ک لیاقت داره مال منه اونی نداره ماله همه🤗😇

دنیای پروفایل خوش امدین ممنون میشم دنبالم کنین😍😎

انفالو.هرییییییییی