* نازمین *

nazmin17

* لعنت به واژه اي که برايت ، يک باور مقدس شده بود *


https://telegram.me/nazmindel