#ستاره درخشان آبی به آسمان پر کشید..
۳

#ستاره درخشان آبی به آسمان پر کشید..

#ختـــم صلوااااات
۰

#ختـــم صلوااااات

#کپی شده

کی پایه اس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۱۵

#کپی شده کی پایه اس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/؟چی بوده
۴

/؟چی بوده

#چیکار میکنی واقعن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۸

#چیکار میکنی واقعن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

#چقد؟
۳

#چقد؟

/؟ #کدوووووووووووووم
۱۱

/؟ #کدوووووووووووووم

؟؟؟////
۹

؟؟؟////

؟؟؟؟؟///
۴

؟؟؟؟؟///

#به نظرتون #چه #جوووووریم؟؟؟؟//
۴

#به نظرتون #چه #جوووووریم؟؟؟؟//

#حست چیه؟؟؟؟/
۱۲

#حست چیه؟؟؟؟/

#چـــــــــه #نسبتــــــــــــــــــــی؟؟؟؟؟؟؟/
#لطفن #همه #...
۴

#چـــــــــه #نسبتــــــــــــــــــــی؟؟؟؟؟؟؟/ #لطفن #همه #...

#به #سلاااااااااااامتیشوووووووون
۲

#به #سلاااااااااااامتیشوووووووون

... گروه شمس فیس ایرانneDa
۰

... گروه شمس فیس ایرانneDa