♥★ دیلا ★♥

nikijon

بنام کسی که اگر حکم کند همه ی ما محکومیم

زیبا ترین لباسی که میتواند یک زن را بپوشاند بازوان مردیست که...
۱

زیبا ترین لباسی که میتواند یک زن را بپوشاند بازوان مردیست که...

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ••• چوﻥ ﺍﮔﻪ ﺯﺷﺘﻢ •••✘ زشته ﺍﻭﺭﺟﻴﻨﺎﻟﻢ •••✌ ﻧﻪ ﺧﻮﺷگل f...
۱

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ••• چوﻥ ﺍﮔﻪ ﺯﺷﺘﻢ •••✘ زشته ﺍﻭﺭﺟﻴﻨﺎﻟﻢ •••✌ ﻧﻪ ﺧﻮﺷگل f...

اگر اول هر كاري به آخرش فكرنكنيمجبور ميشي آخرش بشيني به اول ...

اگر اول هر كاري به آخرش فكرنكنيمجبور ميشي آخرش بشيني به اول ...

ابیاتی که مصراع دوم آن ها مشهورتر است :1-گر دایره ی کوزه زگو...

ابیاتی که مصراع دوم آن ها مشهورتر است :1-گر دایره ی کوزه زگو...

برایم نوشت سلام نفسم....درصورتی که تازه بهم شب بخیرگفته بود

برایم نوشت سلام نفسم....درصورتی که تازه بهم شب بخیرگفته بود

به چشمانت بیاموز که هرکس ارزش دیدن ندارد

به چشمانت بیاموز که هرکس ارزش دیدن ندارد

سلام

سلام

ﻭﻗـــﺘــــــــــــﯽ" ﺩﻟـــﺒــــــــــــﺮ" ﺩﺍﺭﯼﺑــــــــــــا...

ﻭﻗـــﺘــــــــــــﯽ" ﺩﻟـــﺒــــــــــــﺮ" ﺩﺍﺭﯼﺑــــــــــــا...

سلام
۲

سلام