#مولانا#شعرانه#مفهومی             #پست_جدید #پست...
۱

#مولانا#شعرانه#مفهومی #پست_جدید #پست...

#ظهور#جمعه             #خاصترین #پست_جدید #پستای...
۲

#ظهور#جمعه #خاصترین #پست_جدید #پستای...

#تلنگرانه#قشنگ             #پست_جدید #پستای_قبلم...

#تلنگرانه#قشنگ #پست_جدید #پستای_قبلم...

#اخوان ثالت#شعرانه#رفیق             #عاشقانه #پس...

#اخوان ثالت#شعرانه#رفیق #عاشقانه #پس...

#سهراب سپهری#درددل             #پست_جدید #تنهایی...

#سهراب سپهری#درددل #پست_جدید #تنهایی...

ارامبخش ترین کنسرت
۳

ارامبخش ترین کنسرت

#ظهور#حقیقت#عکس نوشته             #پستای_قبلم_بب...

#ظهور#حقیقت#عکس نوشته #پستای_قبلم_بب...

#خنده#خارجی             #جذاب

#خنده#خارجی #جذاب

جان من فدای خاک پاک میهنم...
۱

جان من فدای خاک پاک میهنم...

#تلنگر#دلتنگی             #خاص
۲

#تلنگر#دلتنگی #خاص

#عکس نوشته#تلنگر             #بینظیر #خاص
۲

#عکس نوشته#تلنگر #بینظیر #خاص

#شهریار#شعر#شعرانه             #پستای_قبلم_ببین_...

#شهریار#شعر#شعرانه #پستای_قبلم_ببین_...

#شعرانه #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #خاص

#شعرانه #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #خاص

#یاداوری#رهبر             #زیبا #پستای_قبلم_ببین...

#یاداوری#رهبر #زیبا #پستای_قبلم_ببین...

#سنایی#خاص#شعرانه             #هنری

#سنایی#خاص#شعرانه #هنری

#قشنگ #شیک #خاص

#قشنگ #شیک #خاص

تلنگرانه

تلنگرانه

#سیمین بهبهانی #خاص #هنری
۱

#سیمین بهبهانی #خاص #هنری