یکی بیاد پی دلداریم بده خیلی ناراحت شدم
۱

یکی بیاد پی دلداریم بده خیلی ناراحت شدم

#عاشقانه

#عاشقانه

اد  ا۵۶دف۵فف
۱

اد ا۵۶دف۵فف

مهراب  #تنهایی #عشق

مهراب #تنهایی #عشق

#تکست_خاص #عشق
۱

#تکست_خاص #عشق

مهداب #تنهایی #عشق

مهداب #تنهایی #عشق

سنگ زدم به شیشه شیشه صدا ندارد قسم به شیر مادر دختر وفا ندار...
۱

سنگ زدم به شیشه شیشه صدا ندارد قسم به شیر مادر دختر وفا ندار...

مهراب #تنهایی #عشق

مهراب #تنهایی #عشق