من رفتم لالا...شبتون ارووووم.. خدافظ دوست جونای خودم