تاریخ سازی گرگ ایرانی؛ هادی چوپان در جایگاه آرنولد و کلمن