این واکنش همسر اسماعیل هنیه در بیمارستان، بعد از شنیدن خب