حقیقت زندگی.
۱

حقیقت زندگی.

استاد ملک شهریار.

استاد ملک شهریار.

از اینکه با شما اشنا شدم خوشحالم.

از اینکه با شما اشنا شدم خوشحالم.

بفرما به همه میرسه.

بفرما به همه میرسه.

ساحلی در غزه

ساحلی در غزه

اگر در اولین قدم.....موفقیت نسیبمبن می شد.دیگر سعی و عمل معن...
۲

اگر در اولین قدم.....موفقیت نسیبمبن می شد.دیگر سعی و عمل معن...

من انتظار!
۵

من انتظار!

بفرما دهنتو شیرین کن.

بفرما دهنتو شیرین کن.

یادت باشد عاشق را نه شبتهدید می کند نه مرگفقط فاصله......
۲

یادت باشد عاشق را نه شبتهدید می کند نه مرگفقط فاصله......

تقدیم به دوستانم.

تقدیم به دوستانم.

سلام به دوستان گلم صبح شما دل انگیز.
۵

سلام به دوستان گلم صبح شما دل انگیز.

شب خوش.خوب بخوابین دوستان

شب خوش.خوب بخوابین دوستان

جانه جانان
۱

جانه جانان

خوب بهش فکر کن!

خوب بهش فکر کن!