پسینتون خش بی خیال دنیااا وادماش بفرمایید چایی
۱

پسینتون خش بی خیال دنیااا وادماش بفرمایید چایی

عاشقی در پاییز شعریست شنیدنی

عاشقی در پاییز شعریست شنیدنی

حال دلتون خش خش و غم بره من ته چاله دلتون گم وابو
۲

حال دلتون خش خش و غم بره من ته چاله دلتون گم وابو

سلام صبحتون گل اهالی ویسگوووون

سلام صبحتون گل اهالی ویسگوووون

تو شب منی
۱

تو شب منی

روزگار سیچه بی مو ...
۸

روزگار سیچه بی مو ...

بلال بلال هوی بلال بلال من جونوم
۱

بلال بلال هوی بلال بلال من جونوم

قدر ان چیزی را که دارید بدونید
۱

قدر ان چیزی را که دارید بدونید

چارقد سر کردی ...
۴

چارقد سر کردی ...

امشب دلم هوای خودم را کرده استتت
۴

امشب دلم هوای خودم را کرده استتت

برای الماس شدن باید صبوررر بود
۴

برای الماس شدن باید صبوررر بود

اجازه ندهید کلمات دیگران باعث دردتان شوند

اجازه ندهید کلمات دیگران باعث دردتان شوند

آری از پشت کوه آمده ام...
۱

آری از پشت کوه آمده ام...

آدم ها گنجشک نیستند د دد
۳

آدم ها گنجشک نیستند د دد

دلتان راقایق نکنید برای نجات هر ادمی
۲

دلتان راقایق نکنید برای نجات هر ادمی

دوست داشتتن به گفتن نیست
۷

دوست داشتتن به گفتن نیست

من فقیر نیستم

من فقیر نیستم

حسین پناهی.. ما زنده ایم چون بیداریم

حسین پناهی.. ما زنده ایم چون بیداریم