عفونت های ادراری در زنان و دختران بیماری شایعی است به طور