بزرگراه شماره یک، مکزیک - این جاده ی بسیار ناهموار در مکز