تورو خدا لایکم کنید تا ازادشم دنبالم کنید دنبال میشید ممن