خیلی نازه نه ولی فکر کنم دختر خانوما نظرشون این نباشه ، ا