سلام خدای خوبم . تو رو نمی دونم ولی من به لطف خودت خوبم .