با تو زیر بارانم، چتر برای چه؟ خیال که خیس نمی شود!