دوستت دارمحتیاگر قرار باشدعمری بی چراغ در حسرت یافتنتتمام پس...

دوستت دارم

حتی
اگر قرار باشد
عمری بی چراغ در حسرت یافتنت
تمام پس کوچه های شهر را زیر باران
قدم بزنم.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار