معلم : اگر ۱۵۰۰ تومان خرید کنید و ۲۰۰۰ تومان پول بدهید،چق