خوشگله؟؟؟؟اجیم واسم خریده...نظر بدین دلم میخواد بدونم از