من حرفا و شعرای قشنگ بلد نیستم!فقط یه کلام میگم عاشقتونم