گاهی گمان نمی کنی ولی می شود ,گاهی نمیشود که نمیشود.