اگه میخوای دنیا رو تغییر بدی زمانی اینکار رو بکن که مجردی