سلام بچهاااا شب همتون بخیییر. همتون جواااب بدیییین زووووو