gahi nakhaste toye masiri gharar migiri ke ye omr arezosh