شوشتر بسیار زیبا.امروز بعد از ظهر.جاتون خالی خیلی خوش گذش