بعضی وقــتا، بعضی آدمــا، تویـــلحظه بایه حــرف خودشــونو