اهای باشما دو تا هستم ...دارین سر یه لایک باهم دعوا میکنی