ویژه کنید
عکس و تصویر مرد باش .. روزی یک گناه کمتر انجام بده.. بذار امام زمان یک کم کمتر ...

مرد باش .. روزی یک گناه کمتر انجام بده.. بذار امام زمان یک کم ...

مرد باش ..
روزی یک گناه کمتر انجام بده..
بذار امام زمان یک کم کمتر غصه من و توی شیعه را بخوره ،

امام زمان دلش از وهابیه و مسیحیه و یهودیه خون نیست
اونها اصلا کاری به امام زمان ندارند..
امام زمان دلش از دست من و توی شیعه خون است..

یک کم مراعات حالشون را بکن..

#امام_زمان
#یامهدی
#امام_غریب

Loading...