اینم سلفی کفتر حرم امام رضا .... الهی حاجت همه روا ....