اصولا مردم دو دسته اند:یا استقلالین، یا دوست دارن استقلال