*خوراکی های مفید در طب اسلامی** ️ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ...

*خوراکی های مفید در طب اسلامی*

* ️ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ: ﺇﺫﺍ ﻃَﺒَﺨﺘُﻢ ﻓَﺄَﻛﺜِﺮُﻭﺍ ﺍﻟﻘَﺮﻉَ؛ﻓَﺈِﻧﱠﱠﻪُ ﻳَﺴُﺮﱡﱡ ﻗَﻠﺐَﺍﻟﺤَﺰﻳﻦِ.[1] * ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ:ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﺪ ﭼﻴﺰﻯ ﺑﭙﺰﻳﺪ،ﺍﺯ ﻛﺪﻭ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺠﻮﻳﻴﺪ؛ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺩﻝِ ﺍﻧﺪﻭﻫﮕﻴﻦ ﺭﺍ ﺷﺎﺩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. * کدو؛هم شامل کدو سبز و هم کدو تنبل می شود. * یک خصوصیت برگ کدو این است که حشرات را دور می کند. * کسی که کدو زیاد مصرف کند عصبانی نمیشه و به آرامش می رسد،کدو بهترین آرامش بخش است، * مفید برای بیش فعال ها و افرادی که همیشه عصبانی هستند و آرامش ندارند مفید برای بیماری های مغز و اعصاب مثل ام اس * تذکر:روایات از بریدن سر کدو تنبل نهی کرده اند ** ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ: ﻛُﻠُﻮﺍ ﺍﻟﻴَﻘﻄﻴﻦَ ﻓَﻠَﻮ ﻋَﻠِﻢَ ﺍﻟﻠّﻪُ ﺃﻥﱠﱠ ﺷَﺠَﺮَﺓً ﺃﺧَﻒﱡﱡ ﻣِﻦ ﻫﺬِﻩِ ﻟَﺄَﻧﺒَﺘَﻬﺎ ﻋَﻠﻰ ﺃﺧﻲ ﻳﻮﻧُﺲَ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ. ﺇﺫَﺍ ﺍﺗﱠﱠﺨَﺬَ ﺃﺣَﺪُﻛُﻢ ﻣَﺮَﻗﺎ ﻓَﻠﻴُﻜﺜِﺮ ﻓﻴﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪﱡﱡﺑّﺎﺀِ، ﻓَﺈِﻧﱠﱠﻪُ ﻳَﺰﻳﺪُ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪﱢﱢﻣﺎﻍِ ﻭﻓِﻲ ﺍﻟﻌَﻘﻞِ.[2] * ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ: ﻛﺪﻭ ﺑﺨﻮﺭﻳﺪ، ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﺩﺭﺧﺘﻰ ﺳﺒُﻚ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ ﻳﻮﻧﺲ ﻣﻰ ﺭﻭﻳﺎﻧْﺪ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻛﺴﻰ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺭﺷﻰ ﻣﻰ ﺳﺎﺯﺩ، ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﺪﻭﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺮﻳﺰﺩ ؛ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻣﻐﺰ ﻭ ﻋﻘﻞ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺪ. منابع: [1]ﺑﺤﺎﺭﺍﻟﺄﻧﻮﺍﺭ،ﺝ ۶۶، ﺹ ۲۲۵، ﺡ ۲. [2]دانشنامه احادیث پزشکی،ﺟﻠﺪ2،ﺻﻔﺤﻪ 426 إرشادات الرسول المصطفی فی الصحه و طول العمر، آیت الله تبریزیان _____________________________ طب اسلامی به طور مستقل قادر به پیشگیری و درمان تمامی بیماری های گوناگون روحی و جسمی می باشد. با ما همراه شوید:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است