ی نفس راحت کشیدم اون ساعت که نگام از دور به حرم افتاد