خوردن آب یا دوغ از مشک حال دیگری داره ، تا حالا خوردی ؟