دراین جاده به نظرتون درختی قطع شده ؟ در ایران درختان قطع