بفرمایید صبحانه،، روغن حیوانی ، کره محلی ، گوجه محلی ، نا