صبور باش. تلاش کن. تو قوی تر از چیزی هستی ک فکرشو میکنی.