خخخخ بله زاخار ها جلو ما تتلیتی ها کم میارن برابچ بدوویید