سپیده ی هر صبح، شروع خوبی برای همراهی با کائنات است ؛ با