به این میگن بهترین جای دنیا جایی که مهدآرامش بدون هیچ دغد