بعضی از پسرا وقتی دارن با دستگاه عابربانک کارمیکنن جوری ق