صدای گام های تو ضربان زندگی من است با من راه بیا با تو تش