مردی درمصر خواب دید :سبدی پرازنان کفک زده در دست دارد و ح