دیگه نمی تونم میخوام بمیرم سخته زنده باشی و کسی دوست نداش