مادربزرگم می گوید: قلب آدم نباید خالی بماند. اگر خالی بما