خودش میدونه منظورم باکیه پس دست ازلجاجت برداره بچه های وی