من پسر نشدم که با فحش ناموس دادن به دوستام رفاقتمو ثابت ک