بچه ها من ديگه دارم واسه هميشه ميرم.ببخشيد اگه تواين مدت